FacebookTwitter

Onder hetzelfde dak: Peuterspeelzaal

Heeft u een zoon of dochter in de peuterleeftijd (2- 4 jaar) dan zult u ervaren dat hij of zij zich in deze periode sterk ontwikkelt. In de peutertijd wordt de basis gelegd voor belangrijke vaardigheden die uw kind nodig heeft. Stichting Kinder Opvang Friesland draagt bij aan deze ontwikkeling. 

Kiest u voor de peuterspeelzaal, dan weet u dat uw kind:

  • een vaste, deskundige en ervaren leidster(s) heeft;

  • wordt ondersteund en gestimuleerd in zijn ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek en sociaal-emotionele vaardigheden;

  • extra begeleiding krijgt, als dat nodig is;

  • in een veilige én gezellige ruimte verblijft;

  • structuur wordt geboden, door een vast dagprogramma, een vaste leiding etc.

  • optimaal wordt voorbereid op de basisschool

De rijksoverheid stelt aan de psz kwaliteitseisen op het gebied van ouder inspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accomodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk en klachten.Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de rijksoverheid regels in de Wet kinderopvang geformuleerd. Om te kunnen beoordelen of aan deze regels wordt voldaan, is een toetsingskader opgesteld. Hierin staan alle zaken waarover de toezichthouder, GGD inspecteurs, informatie verzamelt en een oordeel geeft.De bevindingen van het inspectiebezoek worden vast gelegd in het inspectierapport

Ieder kind is uniek en moet zijn of haar eigen kwaliteiten optimaal kunnen ontplooien op de peuterspeelzaal. Daarbij is het van het allergrootste belang dat het kind ook kind mag blijven. Het spelen blijft voorop staan!

Zie verder de site van Stichting Kinderopvang Friesland: www.kinderopvangfriesland.nl

 Locatie: "Peuteropvang Wjelsryp" p/a: cbs "De Grûnslach", Lytse Buorren 27, 8842 LJ Wjelsryp
Telefoonnummer: 0517-342112 of 06-22339529
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.15 - 11.45 uur
Leidster: Sietske de Haan